SUNBORN OY | TIETOSUOJA

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Sunborn kanta-asiakasrekisteri
Sunborn Saga Oy
Y-tunnus: 1083815-7

Asiakkaan yhteystiedot:

Juhana Herttuan puistokatu 23, 20100 Turku

info@sunborn.com (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)

Rekisteristä vastaava: Tapio Rämö

Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Sunborn Saga Oy noudattaa Sunborn kanta-asiakasrekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Sunborn Saga Oy korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön. Rekisterin käsittelijä sekä tekninen ylläpitäjä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU GDPR -asetusten velvollisuuksia.

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi

Sunborn kanta-asiakasrekisteri kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä. Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat käyttötarkoituksen kannalta olennaisia.

Rekisterin käyttötarkoitus on kanta-asiakasohjelma ja ohjelmaan liittyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

Asiakastietoja ei käsitellä tässä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Sunborn kanta-asiakasrekisteriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan kanta-asiakasprofiilin luontiin mobiilisovelluksen toimittamiseen. Lisätietoina voidaan tallentaa sähköposti, syntymäaika, postinumero, kotikaupunki ja sukupuoli. Tämän lisäksi rekisterissä olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn asiakasprofiiliin liitetään markkinointitietoa, kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti ostoleimat. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat.

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään kanta-asiakasohjelman operatiiviseen toimintaan.

Tietoja käsitellään vain kanta-asiakasohjelman puitteissa.

Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamat tiedot.

Täsmällisyys

Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään täsmällisinä, päivitettyinä ja virheettöminä.

Säilytyksen rajoittaminen

Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella. Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Mikäli asiakas rekisteröityessään tilaa kanta-asiakaskirjeen ja antaa kirjeen toimittamiseksi suoramarkkinointiluvan, rekisteröidään lisäksi asiakkaan sähköpostiosoite erilliseen asiakasrekisteriin, jonka tekninen ylläpitäjä on Apsis International Ab (Ruotsi).

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Sunborn Saga Oy huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin kanta-asiakasohjelma on olemassa tai tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu.

Eheys ja luottamuksellisuus

Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti.

Sunborn Saga Oy ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista.

Intellipocket Oy toteuttaa EU GDPR -asetusten mukaiset tekniset ja organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi.

Sunborn Saga Oy vastaa rekisteröidyn oikeudesta liittyen: tietoihin pääsy, oikaisu, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, oikeus peruuttaa suostumus.

Osoitusvelvollisuus

Erikseen pyydettäessä Sunborn Saga Oy ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä dokumentilla, että tässä mainittuja EU GDPR -asetusten mukaisia periaatteita on noudatettu.

Sunborn Saga Oy osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

Sunborn Saga Oy noudattaa toiminnassaan EU GDPR -asetusten mukaisia tietoprosesseja. Sunborn Saga Oy vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista.

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU GDPR -asetusten mukaisia tietoturvakäytäntöjä.

Käytämme kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellaksemme Intellipockettia ja estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojataksemme henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteemme sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tietotamme sinua tälläisestä tietomurrosta mahdollisiman pian.